Admin > PayOnline
در این قسمت می توانید تمام اطلاعات مربوط به خرید های آنلاین کاربران خود و وضعیت خرید آنها را از درگاه پرداخت مشخص شده مانند شکل زیر مشاهده نمایید.