Admin > Terminal
برای انجام تنظیمات مربوط به پرداخت آنلاین و ایجاد درگاه اینترنتی پرداخت، مطابق شکل به قسمت Terminal مراجعه کنید.
با انتخاب دکمه Addدر نوار فوقانی شما می توانید یک درگاه جدید اضافه کنید و یا اینکه Terminal از قبل ایجاد شده را با انتخاب دکمه Editویرایش کنید. قبل از این که بخواهید یک درگاه پرداخت جدید اضافه کنید نیاز هست مشخصات درگاه خود از قبیل یوزر و پسورد را از بانک مربوطه دریافت نمایید.
در دلتاسیب در حال حاضر شما می توانید از سیستم پرداخت آنلاین بانکهای ملت، ملی، سامان، تجارت، رفاه، صادرات، JahanPay و ZarinPal استفاده کنید.
مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام می دهیم:
IsEnable :

برای فعال یا غیر فعال کردن درگاه استفاده می شود.

TerminalName :

یک نام دلخواه برای درگاه پرداخت خود انتخاب نمایید.

CallBackUrl :

در این قسمت آی پی اکانتینگ را بصورت (http://x.x.x.x) برای تکمیل فرآیند خرید مشتری و برگشت به سایت، وارد نمایید.

BankName :

نام بانک طرف قرارداد خود را وارد کنید. با انتخاب هر بانک فیلدهای مورد نیاز آن در ادامه ظاهر می شود. به صورت پیش فرض اطلاعات درگاه ملت قابل تنظیم است.

Mellat_TerminalNO :

اطلاعات دریافتی از بانک ملت را وارد نمایید.

Mellat_UserName :

نام کاربری مربوط به درگاه پرداخت

Mellat_Password :

کلمه عبور مربوط به درگاه پرداخت

بعد از وارد کردن کلیه اطلاعات دکمهSave را زده تا درگاه پرداخت شما ایجاد گردد. شما می توانید چندین درگاه پرداخت آنلاین داشته باشید تا کاربران شما مجاز باشند از هر درگاهی که مایل بودند خرید انجام دهند.