Admin > Center
برای مدیریت منابع سخت افزاری موجود در مجموعه جهت واگذاری به کاربران می توانیم از مفهوم Center یا همان مرکز مخابراتی استفاده نماییم. در واقع آمار مربوط به پورت های هر مرکز را می توان در بخش Center ثبت نمود تا در هنگام ثبت نام مشترک جدید به صورت خودکار از پورت های فعال کسر شده و پورت های آزاد سیستم را نمایش دهد. برای مدیریت موارد تعریف شده از منوی Admin گزینه ی Center را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده لیستی از تمامی Center های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود.
برای ساخت یک Center جدید از نوار فوقانی پنجره دکمه ی Add را می زنیم تا پنجره ی زیر ظاهر شود.
CenterName :

نام مرکز را وارد می کنیم.

Country :

کشوری که مرکز در آن قرار دارد را وارد می کنیم.

State :

استان یا ایالت را وارد می کنیم.

City :

اسم شهر مورد نظر را وارد می کنیم.

Center :

اسم مرکز اصلی مخابراتی را وارد می کنیم.

PopSite :

اسم مرکز مخابراتی فرعی را وارد می کنیم.

TotalPort :

تعداد ظرفیت مرکز مخابراتی را وارد می کنیم. دلتاسیب به طور خودکار مدیریت این تعداد را به عهده می گیرد و در صورتی که بخواهیم بیش از این ظرفیت به تعریف یوزر بپردازیم با پیغام خطا مواجه خواهیم شد.

BadPort :

می توانیم جهت نگهداری آمار دقیق پورت ها، در صورتی که پورتی مشکل دار شد در این قسمت ثبت نماییم تا در محاسبات دلتاسیب از تعداد پورت های TotalPort کسر شود و ظرفیت محاسبه گردد.

UsernamePattern :

می توانیم الگویی برای نام کاربری های این مرکز تعیین کنیم تا به صورت خودکار در هنگام ساخت یوزر، هر یوزر به مرکز مخابراتی مناسب خودش منتقل شود. مقدار پیش فرض این گزینه “.*” می باشد که به معنای همه ی نام کاربری ها می باشد. در صورتی که یک نام کاربری در الگوی بیش از یک مورد صدق نماید، لیستی از آن ها برای اپراتور نمایش داده می شود و می تواند از بین لیست انتخاب نماید. به عنوان مثال در تصویر فوق الگوی وارد شده به این معنی است که نام کاربری که با شماره 563245 شروع می شود و در ادامه اعداد بین صفر تا 9 می تواند قرار بگیرد و تعداد این اعداد حداکثر 4 عدد است. پس در مجموع نام کاربری 10 رقمی خواهد بود. حال چنانچه به عنوان مثال یوزری با نام کاربری 5632452626 تعریف شود به صورت خودکار در Center ایجاد شده یعنی کافو 4653 قرار خواهد گرفت.

برای درک بهتر این مورد، نام کاربری ذکر شده در مثال قبل را ایجاد کرده ایم که در تصویر زیر مشاهده می کنید که در ادامه توضیحات تکمیلی ذکر شده است.
مشاهده می کنید که یوزر ایجاد شده به طو خودکار در Center کافو 4653 قرار گرفته است.
حال اگر به تصویر قبل مربوط به ایجاد Center توجه کرده باشید می بینید که تعداد 128 پورت برای این کافو در نظر گرفته شده است که با ایجاد یک یوزر به صورت خودکار یک پورت از آمار کسر شده و تعداد 127 پورت آزاد باقیمانده است. در تصویر زیر نشان داده شده است.
توضیح کامل اعداد ثبت شده در مقابل کافو 4653 به شرح زیر است.
Fx:

مقدار x به معنی تعداد پورت آزاد می باشد.

Rx :

مقدار x به معنی تعداد پورت ها و در واقع تعداد یوزرهای رزرو شده برای این Center هستند. یعنی یوزری که هنوز کامل ثبت نام نشده و در آینده قرار است تکمیل شود. در واقع به تعداد مشترکین رزرو از آمار پورت های آزاد کسر می شود.

Gx :

مقدار x به معنی تعداد یوزرهایی هستند که در دست راه اندازی هستند و به محض فعال شدن یک پورت از آمار پورت های آزاد کسر می شود.

Wx :

مقدار x به معنی تعداد مشترک در لیست انتظار می باشد. زمانی که پورت های یک مرکز پر شود می توانید مشترکین جدید را در لیست انتظار بگذارید تا در صورت آزاد شدن یک پورت ثبت نام شوند.

موارد ذکر شده با تغییر Status کاربر تعیین می شوند و در صورتی این آمار دقیق خواهد بود که Status های ایجاد شده به درستی تعریف شده باشند که در بخش مربوطه توضیح داده شده است.
برای ویرایش یکی از Center های تعریف شده از قبل از نوار فوقانی دکمه ی Edit را می زنیم.
در صورتی که بخواهیم یک Center تعریف شده را پاک کنیم، پس از انتخاب آن Center از نوار فوقانی دکمه ی Delete را فشار می دهیم. در صورتی که Center انتخاب شده شامل هیچ کاربری نباشد، پس از فشردن دکمه تایید آن Center پاک خواهد شد. در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شویم و ابتدا می بایست تمامی کاربران آن Center را به یک Center دیگر انتقال دهیم و یا آن دسته از کاربران را حذف نماییم.