Admin > Server > Admin
برخی تنظیمات امنیتی مربوط به پنل Admin از مسیر منوی Admin و زیرمنوی Server در دسترس است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.
توضیح موارد موجود در پنجره ی Edit Admin:
LastLoginDT :

تاریخ و ساعت آخرین Login با پنل Admin ثبت شده است.

LastLoginIP :

در این قسمت IP مبوط به آخرین login پنل Admin ثبت شده است.

PermitIP :

رنج IP های مجاز برای ورود به پنل Admin را مشخص می کنید که مقدار پیش فرض 0.0.0.0/0 به معنی عدم محدودیت برای Login از IP های مختلف است.

NoneBlockIP :

با توجه به اینکه دلتاسیب در صورت تعداد درخواست زیاد و غیر طبیعی (فعالیت زیاد) IP که با آن login کرده اید را موقتا Block می کند، در این کادر می توانید IP هایی را که نمی خواهید Block شوند مشخص کنید.

SessionTimeout :

مدت زمانی که پنل Admin در صورت عدم فعالیت باز می ماند را مشخص کنید (بر حسب ثانیه). بعد از پایان این زمان باید مجدد به پنل Login نمایید.

AutoUpdate :

برای بروزرسانی خودکار دلتاسیب استفاده می شود.