Admin >Server > DeltaSIBServices
در این قسمت می توان سرویس هایی را که هنگام بوت شدن سرور اجرا می شوند مشاهده کرد که در ادامه مختصر توضیح داده شده است.
سربرگ ds-moongos:
در این سرویس تنظیماتی انجام می شود تا کاربرانی که سرویس یا ترافیکشان تمام می شود، بعد از اتصالشان به پورت خاصی از سرور منتقل گردند تا صفحه مربوط به خودشان باز گردد.
زمانی که سرویس، ترافیک یا زمان کاربران ساعتی تمام شود و یا مهلت پرداخت بدهی یک کاربر تمام شود و در واقع زمانی که کاربر IP Finish دریافت می کند با استفاده از تنظیماتی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، صفحه ای با اعلام مشکل مربوطه برای کاربر به نمایش درآمده و کاربر را به سایت کاربران راهنمایی می کند. برای وضعیت های مختلف صفحات زیر برای در مرورگر نمایش داده می شود.
برای فعال سازی قابلیت های فوق نیاز به انجام تنظیمات در Mikrotik نیز می باشد.
سربرگ ds-mikrotikrate:
جهت اعمال شدنRate های داینامیک به کاربران این سرویس همیشه با ید در حالت استارت باشد.
Run At StartUp به معنی اجرا شدن سرویس به هنگام بالا آمدن سرور می باشد و اگر بخواهیم این سرویس به هنگام بالا آمدن سرور اجرا نشود دستور chkconfig ds_mikrotikrate off را در لینوکس اجرا می کنیم.
سربرگ ds-urlreporting:
اگر در دلتاسیب ماژولUrlreporting را خریداری کرده باشید و بخواهید که گزارش سایت های بازدید شده کاربران خود را مشاهده کنید نیاز می باشد که این سرویس همیشه در حالRunning باشد.
برای دریافت URL کاربران تنظیمات در میکروتیک نیز لازم است.
Run At StartUp به معنی اجرا شدن سرویس به هنگام بالا آمدن سرور می باشد و اگر بخواهیم این سرویس به هنگام بالا آمدن سرور اجرا نشود دستور chkconfig ds_urlReporting off را در لینوکس اجرا می کنیم.
سربرگ ds-disconnect:
برای اینکه کاربران به هنگام اتمام ترافیک یا سرویس بصورت خودکار disconnect شوند نیاز می باشد این سرویس همیشه در حالRunning باشد.
Run At StartUp به معنی اجرا شدن سرویس به هنگام بالا آمدن سرور می باشد و اگر بخواهیم این سرویس به هنگام بالا آمدن سرور اجرا نشود دستور chkconfig ds_disconnect off را در لینوکس اجرا می کنیم.
سربرگ ds-notify:
برای ارسال پیام به کاربران در وضعیت های مختلف نیاز است این سرویس همیشه در حالت Running باشد.
Run At Startup به معنی اجرا شدن سرویس به هنگام بالا آمدن سرور می باشد و اگر بخواهیم این سرویس به هنگام بالا آمدن سرور اجرا نشود دستور chkconfig ds_notify off را در لینوکس اجرا می کنیم.