Admin > Server > GeneralNoneBlockIP
در این قسمت می توانید IP هایی را که می خواهید در صورت فعالیت زیاد یا تعداد کلیک بالا در دلتاسیب Block نشوند را طبق شکل وارد نمایید.