Admin > Server > Param
بخش عمده ای از تنظیمات فنی مربوط به کاربران در قسمت Param انجام می شود. در دلتاسیب هفت مرتبه برای اعمال تنظیمات Param وجود دارد که به ترتیب اولویت به شرح زیر می باشد:
 1. Server
 2. Center
 3. VISP
 4. Reseller
 5. Service
 6. Class
 7. User
این ترتیب به این معنا است که در صورتی که به عنوان مثال در یک Center تغییری اعمال کنیم، این تغییر روی تمامی کاربران آن Center اعمال خواهد شد، مگر اینکه در ترتیبی پایین تر مانند VISP یا Reseller و ... موردی غیر از آن ثبت شود.
وارد پنجره Param شده و به سربرگ مربوط پارامتر می رویم. با استفاده از کلید AddParam می توانیم پارامترهای جدید اضافه کنیم که به شرح موارد آن می پردازیم.
پارامتر های موجود در سیستم در چهار بخش ACC، Helper، Auth و Reply دسته بندی شده اند.
بررسی موارد موجود در بخش Auth
موارد قابل استفاده در این قسمت به شرح زیر است:
Active-Directory :

با استفاده از این گزینه تعیین می کنیم که در صورتی که اعتبار سنجی کاربران روی گزینه یActive Directory باشد، روی کدام یک از موارد تعریف شده در سیستم اعتبار سنجی شوند.

این فیلد می تواند یکی از موارد تعریف شده در سیستم در قسمت ActiveDirectory واقع در زیر منوی User از منوی Admin را اختیار کند.
AuthMethod :

متد اعتبارسنجی کاربران را نمایش می دهد. در دلتاسیب می توانیم از پنج متد اعتبارسنجی برای کاربران استفاده کنیم:

 1. Username-Password : در این متد «نام کاربری» و «رمز عبور» برای کاربر چک می شود و در صورت صحیح بودن این دو مورد کاربر اجازه ی اتصال را دارد.
 2. Username-CallerId : در این متد «نام کاربری» و «Caller_Id» برای کاربر چک می شود. مقدار CallerId برای مشترکین VPN آی پی کارت شبکه و برای مشترکین pppoe و Hotspot آدرس Mac کارت شبکه چک می شود.
 3. Usrename : در این متد فقط «نام کاربری» کاربر بررسی می شود.
 4. Username-Password-CallerId : در این حالت هر سه مورد «نام کاربری» و «رمز عبور» و «CallerId» باید صحیح باشد تا کاربر بتواند به شبکه متصل شود.
 5. ActiveDirectory : در این متد اعتبارسنجی کاربران از روی ActiveDirectory انجام می شود.
در صورتی که در روتر روش MS-CHAP v2 و یا MS-CHAP را در قسمت Authentication انتخاب کنیم، نمی توانیم از گزینه شماره 3 (Username) استفاده نماییم.
FinishRule :

در حالت عادی وقتی زمان، ترافیک و یا تاریخ انقضای یک سرویس به اتمام رسیده باشد، کاربر با خطای تایید اعتبار مواجه شده و امکان استفاده ندارد. با استفاده از این گزینه می توانیم قانونی برای کاربران اتمام اعتبار تعریف کنیم تا در این وضعیت ها IP های خاص خودشان را گرفته و متصل شوند.

این گزینه فقط می تواند یکی از مقادیر تعریف شده در قسمت FinishRule در زیر منوی User از منوی Admin را اختیار کند.
IntremTime :

در ارتباط میکروتیک و اکانتینگ به طور مرتب Packet آپدیت ارسال می گردد، IntermTime مدت زمان ارسال و دریافت این پکت را بر حسب ثانیه مشخص می کند.

IPPool :

با استفاده از این گزینه می توانیم تعیین کنیم کاربران از یک Pool خاص که در دلتاسیب تعریف شده است IP بگیرند. این مقدار بر IP تعریف شده در روتر اولویت دارد و در حالتی که برای کاربری این گزینه تنظیم شده باشد، حتی در صورتی که در Pool روتر آی پی دیگری برای کاربران تعریف شده باشد، IP مشخص شده در این فیلد به کاربر اختصاص داده خواهد شد.

این گزینه فقط می تواند یکی از مقادیر تعریف شده در قسمت IPPool در زیرمنوی User از منوی Admin را اختیار کند.
LoginTime :

با استفاده از این گزینه می توانیم برنامه ی خاصی برای اتصال کاربر به شبکه در روزها و ساعات مختلف هفته تعیین کنیم.

این گزینه فقط مقادیر تعریف شده در قسمت LoginTime موجود در زیر منوی User از منوی Admin را می پذیرد و در صورتی که هیچ کدام از موارد تعریف شده را برای سیستم ثبت نکنیم، به این معنا است که کاربران در تمامی ساعاتِ تمامی روزهای هفته مجاز به استفاده می باشند.
MaxSessionTime :

با استفاده از این گزینه می توانیم حداکثر زمان یک Connection را برای کاربران تعیین کنیم. به قسمی که پس از سر رسیدن این زمان هرچند اعتبار زمانی کاربر به پایان نرسیده باشد، ولی کاربر یک بار قطع می گردد.

این فیلد مقادیر صحیح بر حسب ثانیه می پذیرد و در صورتی که مقداری برای آن وارد نشود برای کاربران اعمال نمی شود.
Simulation :

تعداد کانکشنی که به طور هم زمان می توانند با استفاده از یک نام کاربری به شبکه متصل گردند را با این گزینه تعیین می کنیم.

این گزینه مقدار صحیح می پذیرد و در صورتی که مقداری برای این گزینه در سیستم ثبت نکنیم، مقدار پیش فرض آن عدد یک می باشد. به این معنا که با هر نام کاربری حداکثر یک نفر می تواند وصل شود.
بررسی موارد موجود در بخش ACC
موارد قابل استفاده در این قسمت به شرح زیر است :
Calendar :

تقویم مورد استفاده برای محاسبه اعتبارات کاربر می باشد.

این گزینه می تواند یکی از دو حالت Jalali(شمسی) و Gregorian(میلادی) را اختیار کند. به صورت پیش فرض تقویم سیستم Jalali تنظیم شده است.
PeriodicUse :

معیار مبنای مصرف دوره ای کاربر را نشان می دهد.

این گزینه می تواند یکی از دو حالت Fix(ثابت) و یا Relative(دوره ای) را اختیار کند. به صورت پیش فرض این معیار روی گزینه ی Relative تنظیم شده است. در حالت Fix مصرف و شارژ ماهیانه کاربر از تاریخ Start شروع می شود. به عنوان مثال اگر سرویس کاربری شانزدهم ماه استارت شود و سرویس ماهیانه داشته باشد، شارژ ماه بعد نیز شانزدهم ماه انجام می شود. در حالت Relative هر روزی که سرویس Start شود و سرویس ماهیانه باشد، شارژ ماه بعد، ابتدای هر ماه انجام خواهد شد.
ReceiveRate :

نرخ محاسبه ی دریافت کاربر برای کاربران حجمی می باشد.

: این گزینه مقدار اعشاری بین صفر تا یک می پذیرد و در صورتی که هیچ مقداری برای این فیلد وارد نشود مقدار پیش فرض این گزینه برابر عدد یک می باشد. یعنی کاربر به هر اندازه که دریافت انجام دهد، به همان اندازه برایش محاسبه و ثبت می شود و از ترافیکش کسر خواهد گردید.
SendRate :

نرخ محاسبه ی ارسال کاربر برای کاربران حجمی می باشد.

این گزینه مقدار اعشاری بین صفر تا یک می پذیرد و در صورتی که هیچ مقداری برای این فیلد وارد نشود مقدار پیش فرض این گزینه برابر عدد یک می باشد. یعنی کاربر به هر اندازه که ارسال انجام دهد، به همان اندازه برایش محاسبه و ثبت می شود و از ترافیکش کسر خواهد گردید. به عنوان مثال اگر بخواهید ارسال را برای کاربران رایگان کنید مقدار این فیلد را برابر صفر قرار دهید.
TimeRate :

مشخص کننده ی ضریب محاسبه ی زمان برای کاربران ساعتی می باشد.

این گزینه فقط مقادیر تعریف شده در قسمت TimeRate موجود در زیر منوی User از منوی Admin را می پذیرد و در صورتی که هیچ کدام از موارد تعریف شده را ثبت نکنیم به این معنا است که مصرف کاربران در همه ی ساعات شبانه روز به مقدار واقعی محاسبه و ثبت خواهد شد.
TrafficRate :

مشخص کننده ی ضریب محاسبه ی ترافیک برای کاربران حجمی می باشد. مقدار پیش فرض این گزینه برابر یک برای همه ی ساعات شبانه روز می باشد. به این معنا که مصرف کاربر به اندازه ی مصرف واقعی اش ثبت می شود.

این گزینه فقط مقادیر تعریف شده در قسمت TrafficRate موجود در زیر منوی User از منوی Admin را می پذیرد و در صورتی که هیچ کدام از موارد تعریف شده را ثبت نکنیم به این معنا است که مصرف کاربران در همه ی ساعات شبانه روز به مقدار واقعی محاسبه و ثبت خواهد شد.
بررسی موارد موجود در بخش Helper
موارد قابل استفاده در این قسمت به شرح زیر است :
AutoResetExtraCredit :

در دلتاسیب در حالت عادی ترافیک اصلی مربوط به سرویس پایه در پایان سرویس سوخت می شود، ولی باقیمانده ترافیک اضافه با تمدید سرویس منتقل شده و بعد از پایان ترافیک اصلی قابل استفاده می باشد. با استفاده از این پارامتر می توانید مشخص کنید که به محض فعال شده سرویس جدید، باقیمانده ترافیک اضافه ی مشترک نیز به طور خودکار صفر شود.

DebitControl :

برای مشخص کردن وضعیت مشترکین بدهکار استفاده می شود.

این گزینه فقط عناوین تعریف شده در قسمت Debitcontrol موجود در زیر منوی User از منوی Admin را می پذیرد. در فایل جداگانه ای کامل توضیح داده شده است.
MikrotikRate :

برای تنظیم سرعت کاربران اینترنت از مفهوم MikrotikRate استفاده می کنیم. MikrotikRate ها را باید از قبل در مسیر منوی Admin و زیر منوی User ایجاد کرده باشید که در فایل جداگانه ای کامل توضیح داده شده است.

NotifyCreditFinish :

مشخص کننده پیام یا هشداری است که به کاربر در صورت پایان یافتن اعتبارش فرستاده می شود. این گزینه از قبل باید در زیر منوی Message از منوی Admin تعریف شده باشد. در فایل مربوطه توضیح داده شده است.

NotifyServiceExpire :

مشخص کننده پیام یا هشداری است که به کاربر در صورت پایان یافتن سرویس فرستاده می شود. این گزینه از قبل باید در زیر منوی Message از منوی Admin تعریف شده باشد. در فایل مربوطه توضیح داده شده است.

NotifyUserDebit :

مشخص کننده پیام یا هشداری است که به کاربر در صورت پرداخت نکردن بدهی فرستاده می شود. این گزینه از قبل باید در زیر منوی Message از منوی Admin تعریف شده باشد. در فایل مربوطه توضیح داده شده است.

OffFormula :

با استفاده از این گزینه می توانیم تخفیف های خاصی برای کاربران در نظر بگیریم.

برای این گزینه می توانیم یکی از بین مقادیر تعریف شده در قسمت OffFormula در زیر منوی User از منوی Admin را انتخاب نماییم.
SMSProvider :

برای اینکه امکان ارسال پیام از طریق سرویس دهنده پیامک ممکن باشد باید در سطح کل سرور یا یک یوزر خاص بصورت Param اعمال گردد که باید از قبل در زیر منوی Message از منوی Admin تعریف شده باشد.

URL-Reporting :

با استفاده از این گزینه می توانیم تعیین کنیم که سرویس ثبت URL های بازدید شده برای کاربران فعال و یا غیر فعال باشد.

این فیلد می تواند یکی از مقادیر Yes و یا No را اختیار کند. مقدار پیش فرض این گزینه No می باشد
UserType :

برای دسته بندی کاربران مانند ADSL ،Wireless و ... می توان استفاده کرد.

WebAccess :

برای اینکه مشخص کنیم کاربران به کدام یک از بخش های موجود در صفحه کاربری سایت کاربران دسترسی داشته باشد استفاده می گردد. باید از قبل در مسیر منوی Admin و زیرمنوی User تعریف شده باشد که در فایل مربوطه توضیح داده شده است.

مفهوم Passthrough، در حالت عادی اولویت اجرای یک پارامتر با پایین ترین سطح از سطوح هفت گانه ی ذکر شده است. یعنی اگر پارامتری را برای کل کاربران در سطح Server که بالاترین سطح است اعمال کنیم و سپس همان پارامتر را در سطح پایین تر مانند سطح یوزر اعمال کنیم، دلتاسیب پارامتر اضافه شده در سطح یوزر را اجرا خواهد کرد. با استفاده از Passthrough در هر کدام از مراتب هفت گانه ی فوق می توانیم اولویت اجرای پارامتر تعیین شده را در ساختار سلسله مراتبی که بیان شد، کنترل نماییم. به این صورت که در مثال قبل اگر در تغییر اعمال شده در Server مقدارPassthrough را برابر No قرار دهیم، دیگر تغییری که در یوزر یا مثلا Visp می دهیم، اعمال نمی گردد.
در ادامه با ذکر یک مثال به توضیح بیشتر در این زمینه می پردازیم :
برای ثبت پارامتر برای سرور از منوی Admin گزینه ی Server را باز می کنیم و از لیست باز شده گزینه ی Param را انتخاب می کنیم.در سربرگ Param از این پنجره گزینه ی AddParam را می زنیم و پارامتر مورد نظر را مطابق با نیاز وارد می کنیم.
به عنوان مثال مقدار Simulation را برابر 2 قرار می دهیم. این بدین معناست که تمامی کاربران مجموعه می توانند با هر نام کاربری حداکثر دو مورد کانکشن همزمان داشته باشند.
حال در یک سطح دیگر این مقدار را تغییر می دهیم. مثلا برای ریسلر Modir.Dakheli مقدار Simulation را 3 قرار می دهیم. تا این لحظه کاری کردیم که تمامی کاربران به غیر از کاربران مربوط به ریسلر Modir.Dakheli همزمان دو عدد و کاربران Modir.Dakheli بتوانند همزمان با 3 عدد کانکشن اتصال برقرار نمایند.
و در نهایت برای نشان دادن موضوع سلسله مراتب مطرح شده در قسمت Param خود کاربر مقدار Simulation را برابر 4 وارد می کنیم.
تا این لحظه کاری کردیم که کاربر a که متعلق به ریسلر Modir.Dakheli بود و در قسمت قبل مطرح شد، بتواند حداکثر 4 عدد کانکشن و سایر کاربران ریسلر Modir.Dakheli می توانند حداکثر با 3 عدد کانکشن و سایر کاربران که در این ریسلر قرار ندارند بتوانند با 2 عدد کانکشن همزمان برقرار نمایند.
برای برای تشخیص اینکه کدام یک از پارامترهای اعمال شده برای کاربر اعمال می شوند کافیست در پنجره ی مشخصات کاربر در قسمت Param دکمه ی RetreiveAll را فشار دهیم. در این صورت لیست تمامی پارامتر های تعریف شده در سیستم مشخص خواهند گردید و موردی که برای کاربر اعمال شده است با رنگ آبی مشخص شده است.
در صورتی که در یکی از موارد تعریف شده مقدار Passthrough-No را انتخاب می کردیم موجب می شد تا تغییری که در مرتبه ی پایین تر اعمال کرده ایم اجرا نشود. به این معنا که اگر در مثال قبل پارامتر Simulation=3 را برای ریسلر Modir.Dakheli باPassthrough-No اعمال می کردیم تغییراتی که در یوزر برای Simulation وارد کردیم نادیده گرفته شود و برای تمامی کاربران ریسلر Modir.Dakheli و همچنین برای یوزر a همان مورد Simulation=3 اعمال گردد.
حال اگر در سربرگ Param دکمه ی RetreiveAll را فشار دهیم مطابق شکل خواهیم دید که مورد دوم مربوط به جدول Reseller با رنگ آبی مشخص شده است. زیرا همان طور که در شکل مشخص شده است مقدار Passthrough-No انتخاب شده است.
مثال 2: اگر بخواهیم برای تمامی کاربران آپلود رایگان را اعمال نماییم کافیست در قسمت Server مقدار SendRate را برابر صفر قرار دهیم.
مثال 3: در صورتی که بخواهیم به مناسبتی خاص در یک روز مصرف تمامی کاربران یک VISP را رایگان کنیم می بایست در قسمت Param از آن VISP مقدار TrafficRate تعریف شده به صورت رایگان را اعمال کنیم. در این حالت بهتر است مقدارPassthrough-No انتخاب شود تا در صورتی که به عنوان مثال در سطحی پایین تر مقدار TrafficRate نیمه بها تعریف شده باشد، در نظر گرفته نشود و برای تمامی کاربران ضریب صفر در نظر گرفته شده در VISP اعمال گردد.
مثال 4: می خواهیم برای کاربران یک ریسلر خاص گزارش سایت های بازدید شده را ثبت نماییم. در این صورت در قسمت Param از آن ریسلر مقدار پارامتر URLReporting را برابر Yes قرار می دهیم.
برای ثبت گزارش URL علاوه بر تنظیم مذکور می بایست در روتر نیز تظیمات لازم را انجام دهیم و تنها ثبت پارامتر بیان شده کافی نمی باشد.
مثال 5: می خواهیم کاری کنیم که کاربرانی که تاریخ انقضای سرویس آن ها به پایان رسیده است بتوانند به شبکه متصل شده و آی پی از بازه ی 192.168.30.0/24 بگیرند و کاربرانی که اعتبار حجمی آن ها به اتمام رسیده است نیز از بازه ی192.168.40.0/24 آی پی گرفته و کانکت شوند. در این صورت ابتدا از قسمت IPPool واقع در زیر منوی User از منوی Admin بازه های آی پی بیان شده را با یک نام تعریف می کنیم. سپس در قسمت FinishRule در زیرمنوی User از منوی Admin با استفاده از آی پی های تعریف شده یک FinishRule ایجاد می کنیم و سپس در قسمت Server برای تمامی کاربران اعمال می کنیم. برای اینکه بهتر متوجه این موضوع شوید به بخش آموزش IP Pool و FinishRule مراجعه کنید.
مثال 6: در مثال قبل می خواهیم برای کاربران یک VISP خاص مانند Hotspot-University در حالت اتمام شارژ دسترسی به بعضی سایت ها مانند پورتال دانشجویی را باز بگذاریم. در این صورت می توانیم یک FinishRule با بازه ی آی پی متفاوت تعریف کنیم و برای VISP مذکور از این FinishRule استفاده نماییم. در این صورت می توانیم داخل روتر برای این بازه ی آی پی دسترسی به پورتال مذکور را باز بگذاریم.