Admin > Supporter
برای تخصیص کمیسیون پشتیبانی کاربران، از مفهوم Supporter یا همان مرکز پشتیبانی استفاده می شود. برای مدیریت موارد تعریف شده از قبل از منوی Admin گزینه ی Supporter را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده لیستی از تمامی Supporter های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود.
برای ساخت یک Supporter جدید از نوار فوقانی دکمه ی Add را فشار می دهیم.
ISEnable :

فعال یا غیر فعال بودن Supporter را انتخاب می کنیم.

SupporterName :

یک نام برای Supporter وارد می کنیم.

Reseller :

اسم ریسلری که پشتیبانی این مرکز پشتیبانی را به عهده دارد را وارد می کنیم. کمیسیون ها به این ریسلر تعلق خواهند گرفت.

PerPortDailyCF :

فرمول محاسبه ی کمیسیون روزانه به ازای هر یوزر را با قالب خواسته شده وارد می کنیم.

PerPaymentCF :

فرمول محاسبه ی کمیسیون به ازای مبلغ پرداخت شده را با قالب خواسته شده وارد می کنیم.

در قسمت UsernamePattern الگوی نام کاربری کاربران را وارد می کنیم. در صورتی که این گزینه را به مقدار درست خودش تغییر دهیم، پس از اینکه کاربری ایجاد می شود، به طور خودکار در Supporter مخصوص خودش قرار می گیرد. مقدار پیش فرض این گزینه “.*” می باشد که به معنای همه ی نام کاربری ها می باشد. در صورتی که یک نام کاربری در الگوی بیش از یک مورد صدق نماید، لیستی از آن ها برای اپراتور نمایش داده می شود و می تواند از بین لیست انتخاب نماید.
نحوه ی تعریف الگوی نام کاربری ها با استفاده از عبارات منظم می باشد که در بخش مربوطه بیان شده است.
برای توضیح بیشتر با یک مثال ادامه می دهیم.
مثال: همانطور که در شکل مشخص شده است برای کمیسیون روزانه به ازای هر یوزر درصد ثابت 8 درصد (0.08) و برای کمیسیون به ازای پرداختی درصد کمیسیون به صورت پلکانی تعریف شده است. به این صورت که تا مبلغ 1,000,000 ریال مقدار 10 درصد (0.1) و برای مازاد بر 1,000,000 ریال مقدار 20 درصد (0.2) تعریف شده است.
درصدهای پلکانی مذکور برای مازاد مبلغ محاسبه می شود. یعنی در مثال قبل اگر ریسلری مبلغ 1،200،000 ریال را برای کاربری از این Supporter ثبت نماید، کمیسیون پرداختی به ازای 1،000،000 ریال اولیه 10 درصد و به ازای 200،000 ریال مازاد بر 1،000،000 ریال 20 درصد محاسبه می گردید. یعنی به عبارتی در این مثال مبلغ کمیسیون شارژر برابر:
(1,000,000 * 10%) + (200,000 * 20%) = (100,000) + (40,000) = 140,000 Rls
می باشد.لازم به ذکر است که در محاسبات مبالغ پلکانی استاندارد این فرمول(تعلق درصد دوم به مبلغ مازاد بر پله اول) مورد استفاده قرار می گیرد. زیرا در صورتی که درصد پله دوم به تمام مبلغ تعلق می گرفت، در بعضی شرابط بخاطر یک ریال مبلغ کمیسیون به اندازه ی قابل توجهی تغییر می کرد.
برای ویرایش یکی از Supporter های تعریف شده از قبل از نوار فوقانی دکمه ی Edit را می زنیم.
در صورتی که بخواهیم یک Supporter تعریف شده را پاک کنیم، پس از انتخاب آن Supporter از نوار فوقانی دکمه ی Delete را فشار می دهیم. در صورتی که Supporter انتخاب شده شامل هیچ کاربری نباشد، پس از فشردن دکمه تایید آن Supporterپاک خواهد شد. در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شویم و ابتدا می بایست تمامی کاربران آن Supporter را به یک Supporter دیگر انتقال دهیم و یا آن دسته از کاربران را حذف نماییم.