Admin > User > DebitControl
در دلتاسیب این امکان وجود دارد که برای کاربران سرویس ها را به صورت پس پرداخت (PostPaid) ثبت کنید و یا اینکه تا یک حد مجاز امکان ثبت سرویس با پرداخت کمتر از مبلغ واقعی را داشته باشند که با این حساب مشترک بدهکار می شود و می تواند این بدهی را بعد به صورت حضوری و یا از طریق سایت کاربران پرداخت نماید. اما می توانید برای بدهی کاربران سقف تعیین کنید تا بیشتر حد مجاز امکان بدهکار شده وجود نداشته باشد. برای این کار از DebitControl استفاده می شود که از مسیر Admin و زیر منوی User در دسترس است. مانند شکل زیر:
برای افزودن مورد جدید کلید Add را از نوار فوقانی بزنید تا پنجره ی زیر نمایان شود.
در شکل فوق در قسمت Name یک نام وارد می کنیم که ما به عنوان مثال یک DebitControl با نام Home-Users برای مشترکین خانگی وارد کرده ایم.
در کادر مربوط به MaxDebit(Rls) حداکثر مبلغ مجاز برای بدهی کاربر را وارد می کنیم که در تصویر فوق مقدار 800000 ریال وارد شده است.
در کادر مربوط به MaxDelay(second) نیز حداکثر زمان مجاز (بر حسب ثانیه) برای پرداخت بدهی را مشخص می کنیم که ما در تصویر فوق مهلت 2592000 ثانیه ای معادل 30 روزه را در نظر گرفته ایم.
با کلیک کلید Save یک DebitControl ایجاد می شود که می توانید از بخش Param به کل Server یا Visp یا User و ... اضافه کنید.
به عنوان مثال برای اینکه DebitControl ایجاد شده را به تمام کاربران اختصاص دهیم باید آن را به عنوان Param به Server اضافه کنیم که از مسیر Admin>Server>Param انجام می شود. مانند تصویر زیر:
به سربرگ Param میرویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر بدهی مانند شکل زیر دکمه ی AddParam را انتخاب کنید و گزینه ی ParamItemType را به Helper تغییر دهید و در قسمت Name از لیست کشویی DebitControl را انتخاب کنید و کلید Proceed را بزنید.
در مرحله بعد و در بخش EditParam مانند شکل زیر Status را در حالت Passthrough-Yes قرار داده و در کادر Name یک نام وارد کنید و در قسمت DebitControl یکی از موارد ساخته شده را انتخاب کنید.
در نهایت با کلیک کلید Proceed پارامتر ایجاد شده برای تمام کاربران اعمال می شود.
حال اگر بدهی یوزری به سقف تعیین شده رسیده باشد و یا در مهلت تعیین شده پرداخت نشده باشد، کاربر قادر به اتصال نخواهد بود و Log زیر را برای کاربر مشاهده خواهید کرد.
و یا در صورتی که FinishRule مناسب تعریف کرده باشید کاربر IP Finish گرفته و Log زیر را خواهید دید.
استارت مهلت زمان داده شده برای پرداخت یوزر از روی آخرین payment ثبت شده برای یوزر محاسبه خواهد شد.