Admin > User > FinishRule
در این قسمت می توانید قوانینی را مشخص کنید که هنگامی که کاربران شما ترافیک، سرویس و زمان آنها به پایان می رسد و یا حتی اگر بدهی داشته باشند از چه IP Pool هایی (که قبلا در بخش IPPOOL از منوی Admin و زیر منوی Userمشخص کرده اید) IP دریافت کنند.
وسپس می توانید هرکدام از FinishRuleهای ایجاد شده را در سطح سرور، کلاس و یا کاربر بصورت Param اعمالنمایید.
برای ورود به FinishRule مطابق شکل زیر عمل کنید.
برای ایجاد یک FinishRule جدید از نوار فوقانی دکمه Add را کلیک می کنید و یا برای ویرایش FinishRule های قبل از دکمه Edit استفاده کنید.
بعد از کلیک دکمه Add شکل زیر راخواهیدداشت :
هرکدام از موارد بالا به شرح زیر می باشد :
Name :

یک نام برایFinishRule خود انتخاب کنید

OnActiveServiceExpireIPPool :

مشخص می کنید هنگامی که کاربر، سرویسش منقضی شده باشدازکدام رنجIPکه قبل ادر IPPOOL مشخص کرده اید دریافت نماید.

OnTrafficFinishIPPool :

مشخص میکنید هنگامی که کاربر،ترافیک سرویسش به اتمام رسیده باشد از کدام رنج IPکه قبلا در IPPOOL مشخص کرده ایددریافت نماید.

OnTimeFinishIPPool :

مشخص میکنید هنگامی که سرویس کاربران ساعتی به اتمام رسیده باشد از کدام رنج IPکه قبلا در IPPOOL مشخص کرده ایددریافت نماید.

OnDebitFinishIPPool :

مشخص میکنید هنگامی که کاربر، به علت بدهی غیر فعال شده باشد ازکدام رنج IP که قبلا در IPPOOL مشخص کرده ایددریافت نماید.

به عنوان مثال می خواهیم یک FinishRule برای کاربرانی که ترافیک آنها به اتمام رسیده است تعریف کنیم. مانند تصویر زیر عمل می کنیم. نکته: با توجه به اینکه از قبل باید برای وضعیت های مختلف اتمام اعتبار یا بدهی و غیره از قبل IP Pool مناسب را تعریف کرده باشید، لذا در صورتی که این کار را انجام نداده اید ابتدا آموزش مربوط به ایجاد IP Pool را مطالعه کنید.
بعد از مشخص کردن آیتم های فوق با کلیک کردن دکمه FinishRule ، save مورد نظر شما ایجاد خواهد شد وحال میتوانید به عنوان پارامتر درVisp یا User و ... از قسمت Param اضافه نمایید.
مثال: می خواهیم FinishRule ایجاد شده را به تمام کاربران اختصاص دهیم. در نتیجه باید این پارامتر را برای کل سرور اعمال کنیم. پس به منوی Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات مربوط به Param شویم. مانند تصویر زیر:
سپس به سربرگ Param می رویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر FinishRule مانند تصویر زیر روی کلید AddParam کلیک کنید.
از لیست کشویی ParamItemType گزینه ی Auth و از لیست مربوط به Name گزینه ی FinishRule را انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله بعد بروید.
در بخش EditParam گزینه ی Status را در حالت Passthroug-Yes قرار دهید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنید و از لیست مربوط به FinishRule یکی از موارد ایجاد شده را انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید تا FinishRule مورد نظر به کل کاربران اعمال شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک FinishRule خاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم. همچنین افزودن پارامترهای مختلف را در پایین ترین سطح و به صورت جداگانه برای هر کاربر نیز می توانید اعمال کنید.