Admin > User > IP POOL
دردلتاسیب برای اینکه مدیریت درست و بهتری روی شبکه خود داشته باشیم میتوانیم از IP POOL های مختلف برای کاربران خود استفاده کنیم. می توان مشخص کرد که یوزرهایی که ترافیک یا سرویسشان به اتمام رسیده است از کدامpool بتوانند آی پی بگیرند و همچنین میتوان pool های تعریف شده را در قستFinishRule نرم افزار که در فایل دیگری توضیح داده شده است استفاده کرد.
برای مدیریت IP Pool ها از منوی Admin زیر منوی User گزینه ی IPPool را انتخاب می کنیم.
برای تعریف یک pool از نوار فوقانی کلید Add را کلیک میکنیم تا پنجره ی زیر ظاهر شود.
موارد بالا به شرح زیر می باشد :
Name :

برای IP Pool خود یک نام انتخاب نمایید.

Method :

نحوه اختصاص دادن آی پی به کاربران را مشخص می کند. که شامل موارد زیر است :

1 - Last :

آخرین آی پی کاربر را در صورت آزاد بودن ، مجدد به کاربر اختصاص خواهد داد.

2 - FirstFree :

اولین آی پی آزاد را به کاربر اختصاص می دهد.

3 - Random :

دراختصاص دادن آی پی بصورت تصادفی عمل می کند.

4 - Rarely :

آی پی که کمتر استفاده شده است را به کاربر اختصاص می دهد.

IsFinishIP :

اگر فعال باشد به عنوان آی پی اتمام اعتبار در نظر می گیرد .

و سپس گزینه Proceed را زده تا pool مورد نظر ایجاد گردد. همچنین می توان از گزینه Editبه تغییر ویرایش کلاس IP بپردازید.شما می توانید با توجه به شبکه خود چندینPool مختلف تعریفنمایید و از هر کدام از آنها در قسمت FinishRuleکه در فایل دیگری کاملا توضیح داده شده است استفاده کنید.
نمونه ای از poolهای تعریف شده :
در سربرگ Used IP چنانچه یوزرهایی از Pool تعریف شده IP گرفته باشند مشخص می شوند.
برای اینکه IP Pool های تعریف شده را برای کاربران استفاده کنید ابتدا باید موارد تعریف شده را به یک FinishRule مناسب اختصاص دهید. لذا برای انجام این کار آموزش مربوط به بخش FinishRule از منوی Admin و زیرمنوی User را مطالعه نمایید.