Admin > User > LoginTime
برای اعمال محدودیت زمانی در اتصال کاربران می توان از LoginTime استفاده نموده که مطابق شکل زیر از منوی Admin و زیرمنوی Userقابل دسترسی می باشد.
همان طور که می بینید یک مورد با نام default-logintime به طور پیش فرض وجود دارد که مقدار آن al میباشد و به معنی این است که کاربران به طور دائم و بدون محدودیت زمانی خاصی قادر به اتصال خواهند بود.
برای تعریف محدودیت جدید از نوار فوقانی کلید Add را انتخاب کنید تا تصویر زیر نمایان شود.
در پنجره ی باز شده در قسمت Name یک نام مشخص کنید.
مقدار Value را مطابق استاندارد تعریف شده مشخص کنید که در تصویر فوق مقدار mo به این معنی است که کاربر فقط در روزهای دوشنبه قادر به اتصال خواهد بود.
فرمت استفاده شده باید طبقUUCP و تعریف یک رشته ساده از زمان و یا یک لیست که با ", " از هم جدا می شوند باشد. شما می توانید یک روز، چند روز هفته، ساعت هایی از روز ویا هفته را به عنوان محدودیت اعمال کنید.
به عنوان مثال Sa0800-1200یعنی یوزر شنبه 8 تا 12می تواند متصل شود.
نکته: برای اختصاص loginTime به کاربران باید مورد تعریف شده را از سربرگ Param مربوط به کاربر یا Visp و ... اضاقه کنید.
مثال: می خواهیم به یکی از کاربران LoginTime اختصاص دهیم. به منوی CRM و زیر منوی User می رویم. یوزر مورد نظر را انتخاب کرده و با زدن کلید Edit از نوار فوقانی به پنجره ی ویرایش کاربر وارد می شویم و به سربرگSupport و سپس سربرگParam می رویم.
روی کلید AddParam کلیک کنید.از لیست ParamItemType گزینه ی Auth و از لیست Name گزینه ی LoginTime را انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله ی بعد بروید.
گزینه ی Status را در حالت Passthroug-Yes قرار دهید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنیدو از لیست مربوط به LoginTime یکی از موارد ایجاد شده را انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید تا LoginTime مورد نظر به کاربر اعمال شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک LoginTime خاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم.