Admin > User > MikrotikRateValue
برای ایجاد MikrotikRate مناسب برای سرویس ها ابتدا نیاز به تعریف MikrotikRateValue می باشد. نرم افزار دلتاسیب از قبل چندین MikrotikRateValue را آماده کرده است که شاید شما را از تعریف MaikrotikRateValue جدید بی نیاز می کند. چنانچه نیاز به موردی با پهنای باندی غیر از موارد تعریف شده داشتید، این مورد از منوی Adminو زیرمنوی User قابل انجام است. در این پنجره لیستی از MikrotikRateValue های تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود.
موارد تعریف شده به صورت Fix در واقع همان سرعت واقعی مورد تعریف شده است و مواردی که به صورت BrstX تعریف شده در واقع سرعت واقعی ضرب در مقدار x می باشد. به عنوان مثال 128K-Brst8 یعنی سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه که تا 1024 کیلوبیت بر ثانیه نیز باز است. برای تعریف مورد جدید از نوار فوقانی این پنجره دکمه یAddرا فشار می دهیم. در پنجره ی باز شده در قسمتMikrotikRateValueNameیک نام برای مقداری که می خواهیم تعریف کنیم وارد می نماییم. در قسمت MikrotiRateValueText یک عبارت منظم مانند مثال وارد شده در سطر بعد به عنوان سرعت کاربران وارد می کنیم. به عنوان مثال برای اینکه بخواهیم سرعت کاربران به صورت ثابت روی حداکثر 512 کیلوبیت بر ثانیه تنظیم شود مانند شکل عبارت را تکمیل می کنیم و در پایان روی دکمه ی Save کلیک می کنیم تا این MikrotikRateValue ایجاد شود.
قالب عبارت وارد شده مطابق با استاندارد میکروتیک می باشد و قسمت های مختلف آن در شکل مشخص شده است. در هر قسمت عدد اول نشان دهنده ی آپلود و عدد دومی نشان دهنده ی دانلود می باشد. به عنوان مثال در مورد زیر عبارت وارد شده مربوط به سرعت آپلود 1024 کیلوبیت بر ثانیه و سرعت دانلود 2048 کیلوبیت بر ثانیه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از وب سایتhttp://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_Burst#Theoryدیدن نمایید
Max-limit :

در واقع حداکثر پهنای باند قابل استفاده برای کاربر در حالت عادی و ایده آل می باشد . و البته گاهی اتفاقمی افتد که شما می خواهید به کاربرخود پهنای باند بیشتر یا تشویقی اختصاص بدهید که این تخصیص پهنای باند اضافه درحقیقت همان Burst نام دارد.

مفهوم burst-Threshold و Burst-Time به هم وابسته اند و به معنای پهنای باند استفاده شده توسط کاربر در زمان Burst-Timeمی باشد.
به عنوان مثال اگر در شکل فوق دقت کنید به این معنی میباشد که اگر مجموع پهنای باند استفاده شده توسط یوزر در 10 ثانیه به 1024 نرسید پهنای باند کاربر رو از 1024 (همون max limit تعریف شده برای کاربر) به 2048 ارتقا بده (این 2048 همونburst limit هست)
بعد از ایجاد MikrotikRateValue برای استفاده از آن به منوی Admin و زیرمنوی User رفته و در قسمت MikrotikRate اقدام به تعریف Rate جدید و استفاده از مورد تعریف شده نمایید.