Admin > Massage > Notify
برای تنظیمNotify های مربوط به اعتبار سرویس و میزان حجم و پیامک بدهی مطابق تصویر زیر به مسیر Admin و زیرمنوی Massage رفته و Notify را انتخاب می کنیم.
برای تنظیم Notify جدید از نوار فوقانی کلید Add را انتخاب کنید تا پنجره ی زیر ظاهر شود.
هرکدام از موارد فوق به شرح زیر می باشد :
ISEnable :

برای فعال بودن Notifyمی باشد.

Name :

یک نام مناسب وارد کنید.

NormalMinHourAfterPriorSend :

این قسمت برای تنظیم بازه زمانی ارسال پیامک برای کاربری که اعتبارش به مقدار تنظیم شده (در فیلدهای بعد) رسیده باشد و تا صفر شدن ترافیک استفاده می شود. به طور مثال اگر این قسمت 24 باشد وMinCreditTraffic(MB) 200 باشد در لحظه ای که حجم کاربر به 200 مگ رسید یک پیامک ارسال می شود و پیامک بعدی اگر حجم کاربر بین 0 تا 200 مگ باشد 24 ساعت بعد ارسال خواهد شد (البته می بایست شرط SendTimeوMaxLastSeenHoursنیز برقرا باشد)

FinishMinHourAfterPriorSend :

این قسمت برای تنظیم بازه زمانی ارسال پیامک برای کاربری که اعتبارش صفر شده است استفاده می شود. به طور مثال اگر این قسمت 48 باشد و اعتبار کاربر صفر شده باشد در صورتی که از ارسال پیامک قبلی 48 ساعت گذشته باشد پیامک دیگری ارسال می شود و 48 ساعت بعد در صورتی که اعتبار کاربر همچنان صفر باشد پیامک بعدی ارسال می شود (البته می بایست شرطSendTime و MaxLastSeenHours نیز برقرا باشد)

Notify Type :

در حال حاضر درنرم افزار سه Notify Typeداریم و براساس نیاز مشتری در آینده اضافه خواهند شد.

CreditFinishNotify :

برای ارسال پیامک مربوط به حجم

ServiceExpireNotify :

برای ارسال پیامک مربوط به اعتبار روز سرویس

UserDebitNotify :

برای ارسال پیامک مربوط بدهی کاربر

حالت CreditFinishNotify :
1 - MinCreditTime :

برای کاربرانی که اعتبار ساعتی دارند زمانی که اعتبار آنها به این عدد (برحسب ثانیه) رسید این شرط برای ارسال پیامک برقرار خواهد بود.

2 - MinCreditTraffic(MB):

در صورتی که اعتبار حجمی کاربر بر حسب مگابایت به این مقدار رسید این شرط برای ارسال پیامک برقرار خواهد بود.

3 - MaxLastSeenHours:

وقتی که اعتبار کاربر به مقادیر تنظیم شده رسید در صورتی پیامک ارسال خواهد شد که کاربر تا MaxLastSeenHours قبل اتصالی داشته باشد. به طور مثال اگر این گزینه 24 باشد در صورتی که اعتبار کاربر به مقادیر مورد نظر رسید در صورتی که در 24 ساعت گذشته کاربر متصل بوده باشد پیامک ارسال خواهد شد.

4 - BeforeCreditFinishMessage :

در این قسمت پیامکی را که می خواهید قبل از صفر شدن ترافیک مشترک ارسال شود را مشخص کنید.

5 - AfterCreditFinishMessage:

در این قسمت پیامکی که می خواهید بعد از اتمام ترافیک مشترک ارسال شود را مشخص کنید.

6 - SendTime:

در این قسمت ساعت های مجاز برای ارسال پیامک قرار می گیرد به طور پیش فرض مقدار Al0800-2300 یعنی اینکه همه روزه از ساعت 8 تا ساعت 23 پیامک ارسال شود.

برای حالت ServiceExpireNotify وUserSDebitNotify :
دراین حالت گزینه های قبل وجود دارد با این تفاوت که در ServiceExpireNotify اعتبار بر اساس MinActiveDays(S) روز سنجیده میشود و در وUserSDebitNotify قسمت MinUserDebit به معنای حداقل بدهی کاربر می باشدکه باید ست گردد.
بعد از تعریف Notify برای به کارگیری آن باید در بخش Param مربوط به کل سرور و یا Visp و یا کاربر خاص آن را اضافه نمایید. به مثال زیر توجه کنید.
مثال: می خواهیم Notify ایجاد شده را برای تمام کاربران فعال کنیم.برایاینکارباید مورد ایجاد شده را به کل Server اختصاص دهیم. پس به مسیر Admin و زیرمنوی Server رفته ووارد تنظیمات Param می شویم. مانند تصویر زیر:
به سربرگ Param میرویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر Notifyمانند تصویر زیر دکمه ی AddParam را انتخاب کنید و گزینه ی ParamItemType را به Helper تغییر دهید و در قسمت Name از لیست کشویی یکی از گزینه های مربوط به Notify یعنی Notify-CreditFinish یا Notify-ServiceExpire و یا Notify-UserDebit را بسته به نیار خود انتخاب کنید و کلید Proceed را بزنید.
در مرحله بعد و در بخش EditParam مانند شکل زیر Status را در حالت Passthrough-Yes قرار داده و در کادر Name یک نام مناسب وارد کنید و در قسمت Value یکی از موارد ساخته شده را انتخاب کنید.
در نهایت با کلیک کلید Proceed پارامتر ایجاد شده برای تمام کاربران اعمال می شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک Notifyخاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم. همچنین افزودن پارامترهای مختلف را در پایین ترین سطح و به صورت جداگانه برای هر کاربر نیز می توانید اعمال کنید.
در قسمت های دیگری از نرم افزار امکان ارسال پیامک وجود دارد که عناوین آن در زیر آمده است که به طور کامل در بخش مربوطه توضیحداده شده است.
در هنگام تعریف سرویس پایه، سرویس IP و سرویس Other شما میتوانید طبق دو حالت برای کاربرپیامک بفرستید حالت اول اینکه کاربر از سایت کاربران سرویس مورد نظر را خریداری کند و پیام مورد نظ ربرایش ارسال گردد و یاحالتی که یک ریسیلر برای کاربر، سرویس اضافه کند که پیام مربوط به آن ارسال خواهد شد.
After Status SMS :

می توان بعد از هر تغییر وضعیت کاربر مطابق Status های تعریف شده، پیامی برای کاربر فرستاد تا از وضعیت کاربری خود در مراحل مختلف اطلاع داشته باشد.

Send SMS For User:

می توان مطابق شکل زیر از طریق پنجره Edit هر کاربر، بطور جداگانه برای آن کاربر پیامک فرستاد