Admin > User > OffFormula
اگر نیاز باشد که به کاربران خود درصدی تخفیف بصورت ثابت یا دوره ای اعمال کنید، دلتاسیب این امکان را به شما می دهد، برای این منظور مطابق تصویر به مسیر Admin، زیرمنوی Userو گزینه ی OffFormulaمراجعه کنید.
برای افزودن مورد جدید کلید Add را از نوار فوقانی انتخاب کنید تا پنجره ی زیر باز شود.
موارد فوق به شرح زیر است :
Name :

یک نام دلخواه برای آن انتخاب کنید.

FixOff :

درصد ثابتی به تمام کاربران اعمال میشود.

MonthlyRate :

مشخص می کند که ماهیانه بصورت ثابت چند درصد به تخفیف کاربران اضافه گردد.

MonthlyMaxOff :

حداکثر سقف تخفیف ماهیانه اعمال شده در فیلد قبل را مشخص می کند.به عنوان مثال در فیلد قبل مشخص میکنید که ماهیانه نیم درصد به تخفیف کاربر اضافه شود و در این فیلد مشخص می کنید که سقف این تخفیف برابر با 10 درصد باشد.

TimeBaseOff , TimeRegex :

می توانید با مشخص کردن این موارد، تخفیفی به تخفیف های فوق در روزهای مشخصاعمال کنید. به عنوان مثال درشکل فوق در روز های سه شنبه از ساعت 8 الی 12، نیم درصد تخفیف به تخفیف های فوق اضافه می گردد

Saving of Percent :

مشخص می کند از تخفیفی که به کاربر داده شده است چند درصد به عنوان ذخیره در صندوق تخفیف کاربر برای خرید آینده آن در نظر بگیرد.

Direct Off Percent :

مشخص می کند از تخفیفی که به کاربر داده شده استچند درصد هنگام خرید یک سرویس توسط کاربر، مستقیما به مبلغ خرید اعمال گردد.

Saving Off Expiration Day :

مشخص می کند که آن درصد تخفیف که در صندوق تخفیف کاربر باقیمانده است تا چند روز مجاز به استفاده آن می باشد

به عنوان مثال همانطور که در شکل فوق می بینید تخفیف پایه ای که برای کاربران در نظر گرفته ایم20درصد می باشد که ازاین 20 درصد ، 20 درصد آن مستقیما هنگام خرید به کاربر داده می شود و معادل 80 درصد آن در صندوق تخفیف کاربر ذخیره می گردد که مجاز است در طول 30 روز استفاده نمایید.
همانطور که در شکل زیر می بینید در سایت کاربران، یوزر یک سرویس را باهزینه ی 350000ریال با اعمال تخفیف فوق می تواند خریداری کند:
در آخر برای اینکه این تخفیف ها به کاربران اعمال شود نیاز است که به عنوان Param درسطح کل سرور ویا برای یک visp و یا یوزر خاص تعریف گردد. به مثال زیر توجه کنید:
مثال: می خواهیم تخفیف ایجاد شده را به تمام کاربران اختصاص دهیم. در نتیجه باید این پارامتر را برای کل سرور اعمال کنیم. پس به منوی Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات مربوط به Paramمی شویم. مانند تصویر زیر:
سپس به سربرگ Param می رویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر OffFormulaمانند تصویر زیر روی کلید AddParam کلیک کنید.
از لیست کشویی ParamItemType گزینه ی Helper و از لیست مربوط به Name گزینه ی OffFormulaرا انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله بعد بروید.
در بخش EditParam گزینه ی Status را در حالت Passthroug-Yes قرار دهید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنید. سپس از لیست مربوط به OffFormulaیکی از موارد ایجاد شده را انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید تا تخفیفمورد نظر به کل کاربران اعمال شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک OffFormulaخاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم. همچنین افزودن پارامترهای مختلف را در پایین ترین سطح و به صورت جداگانه برای هر کاربر نیز می توانید اعمال کنید.