Admin > User > Support Item
برای مدیریت پشتیبانی کاربران و مشخص شدن اینکه چه خدماتی به کاربر،بابت پشتیبانی و سرویس دهی انجام شده است از امکان SupportItem می توان استفاده کرد به این صورت که لیستی از خدمات و پشتیبانی خود به کاربر را مطابق شکل زیر از منوی Admin و زیر منوی User در قسمت SupportItem اضافه می کنیم.
به عنوان مثال موارد زیر اضافه شده است:
برای افزودن مورد جدید کلید Add را از نوار فوقانی انتخاب کنید تا پنجره ی زیر باز شود
برای فعال بودن و دیده شدن مورد اضافه شده گزینه IsEnable را در حالت Yes قرار دهید و در کادر مربوط به SupportItemTitle یک مورد از خدمات قابل انجام را وارد نمایید تا در آینده برای کاربران ثبت شود.
حال برای اینکه مشخص کنیم که کدام یک از Support Item های فوق برای کاربر استفاده شده است و یا اینکه برای کاربر چه پشتیبانی یا خدماتی صورت گرفته باید مطابق شکل زیر به سربرگ Support-History موجود درپنجره Edit یوزر رفته وSupport Item های قبلی را مشاهده ویا Support Item جدیدی ر ابه آن اضافه نمود.