Admin > User > TimeRate
در حالتی که برای کاربران خود سرویس های زمانی تعریف کرده باشید می توانید محاسبه ی زمان مصرفی کاربر را در ساعات مختلف در این قسمت مشخص کنید.
معمولا سرویس های تعریف شده از نوع حجمی می باشند و حالت سرویس ساعتی شاید کمتر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اگر سرویس های تعریف شده ی شما از نوع حجمی می باشد نیازی به انجام تنظیمات TimeRate نیست.
برای مشخص کردن ضریب محاسبه ی زمان کاربران ساعتی از مفهوم TimeRate استفاده می کنیم. بدین صورت که می توانیم تعیین کنیم در هر ساعت استفاده ی کاربر با ضریب خاصی اعم از صفر(رایگان)، نیم(برای مصرف نیمه بها) و غیره محاسبه شود. برای این منظور از منوی Admin زیرمنوی User گزینه ی TimeRate را انتخاب می کنیم.
در پنجره ی باز شده لیستی از TimeRate های تعریف شده در سیستم وجود دارد. همان گونه که در شکل زیر مشخص شده است مورد night-free به گونه ای تعریف شده است که در ساعات 0 الی 2 بامداد با ضریب یک و از ساعت 2 الی 7 با ضریب صفر و از ساعت 8 الی 24 با ضریب یک محاسبه می شود. یعنی زمان مصرف کاربر، از ساعت 2:00:00 لغایت 6:59:59 برای کاربر محاسبه نمی شود و در ساعات دیگر، مصرف کاربر ضرب در یک شده و سپس برای وی محاسبه می شود.
برای تعریف مورد جدید از نوار فوقانی روی Add کلیک می کنیم.
درپنجره ی باز شده در قسمت Name یک نام که بهتر است به گونه ای انتخاب شود که از روی آن اپراتور ها بتوانند به تعریف آن پی ببرند وارد می نماییم. سپس در قسمت بعد برای هر ساعت از شبانه روز ضریب دلخواه را وارد می کنیم. این ضریب می تواند عددی بین 0 تا 2.5 باشد. مقدار صفر به معنی رایگان بودن سرویس در آن ساعت می باشد و مقدار یک یعنی اینکه دقیقا زمان به صورت عادی محاسبه می شود. همچنین در صورت نیاز می توانید با وارد کردن مثلا عدد 2 زمان کاربر را در ساعت مشخص دو برابر محاسبه کنید.
در پایان با زدن دکمه Save مورد را ذخیره می نماییم.
برای اعمال TimeRate ایجاد شده به کاربران می توانید از بخش Param مربوط به Server یا Visp یا یوزر و ... استفاده کنید که در ادامه با مثل توضیح داده شده است.
برای ویرایش یک مورد از دکمه ی Edit و برای حذف مواردی که به آن ها نیازی نداریم از دکمه ی Delete استفاده می کنیم. در صورتی که Timerate انتخاب شده در هیچ کدام از موارد هفت گانه ی Param استفاده نشده باشد، پس از تایید حذف پاک خواهد شد. در غیر این صورت می بایست متناظر با خطای اعلام شده، ابتدا TimeRate مورد نظر را از قسمت Param اعلام شده حذف کنیم و سپس اقدام به حذف مورد نماییم.
می خواهیم TimeRate ایجاد شده را به تمام کاربران اختصاص دهیم. در نتیجه باید این پارامتر را برای کل سرور اعمال کنیم. پس به منوی Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات مربوط به Param شویم. مانند تصویر زیر:1
سپس به سربرگ Param میرویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر TimrRate مانند تصویر زیر روی کلید AddParam کلیک کنید.
از لیست کشویی ParamItemType گزینه ی Acc و از لیست مربوط به Name گزینه ی TimeRate را انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله بعد بروید.
در قسمت EditParam گزینه یStatus را در حالت Passthroug-Yes قرار دهید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنید. گزینه ی ServiceInfo را به Bace تغییر دهید و از لیست مربوط به TimeRate یکی از موارد ایجاد شده را انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید تا TimeRate مورد نظر به کل کاربران اعمال شود.
همان طور که گفته شد می توانید به هر Visp و یا به هر کاربر به طور جداگانه TimeRate ویژه ای اعمال کنید که از بخش Param مربوط به تنظیمات Visp یا یوزر و ... امکان پذیر است.