Admin >User > TrafficRate
برای مشخص کردن ضریب محاسبه ی حجم کاربران از مفهوم TrafficRate استفاده می کنیم. بدین صورت که می توانیم تعیین کنیم در هر ساعت استفاده ی کاربر با ضریب خاصی اعم از صفر(رایگان)، نیم(برای مصرف نیمه بها) و غیره محاسبه شود. برای این منظور از منوی Admin زیرمنوی User گزینه ی TrafficRate را انتخاب می کنیم.
در پنجره ی باز شده لیستی از TrafficRate های تعریف شده در سیستم وجود دارد. همان گونه که در تصویر زیر مشخص شده است مورد NIGHT-FREE به گونه ای تعریف شده است که در ساعات 0 الی 2 بامداد با ضریب یک و از ساعت 2 الی 7 با ضریب صفر و از ساعت 8 الی 24 با ضریب یک ترافیک محاسبه می شود. یعنی از ساعت 2:00:00 لغایت 6:59:59 هر مقداری که کاربر مصرف نماید ضرب در صفر شده و لذا برای کاربر محاسبه نمی شود و در ساعات دیگر مصرف کاربر ضرب در یک شده و سپس برای وی محاسبه می شود.
برای ایجاد TrafficRate جدید از نوار فوقانی کلید Add را انتخاب کنید.
درپنجره ی باز شده در قسمت Name یک نام که بهتر است به گونه ای انتخاب شود که از روی آن اپراتور ها بتوانند به تعریف آن پی ببرند وارد می نماییم. سپس در قسمت بعد برای هر ساعت از شبانه روز ضریب دلخواه را وارد می کنیم. این ضریب می تواند عددی بین صفر تا 2.5 باشد. به این صورت که عدد صفر به معنی رایگان بودن مصرف در ساعت تعیین شده است و عدد یک مصرف کاربر را در حالت عادی و برابر با مصرف واقعی محاسبه می کند. عدد بزرگتر از یک نیز مصرف کاربر را بیشتر از مصرف واقعی محاسبه خواهد کرد.
به عنوان مثال برای تعریف یک ضریب ترافیک به قسمی که از ساعت 22 الی 8 مصرف کاربر نصف مقدار واقعی محاسبه شود، مانند شکل عمل می کنیم.
در پایان با زدن دکمه Save مورد را ذخیره می نماییم.
برای اعمال TrafficRate ایجاد شده به کاربران کل سرور و یا یک Visp و یا یوزر خاص و ... باید مورد ایجاد شده را از قسمتParam مربوط به هر بخش اضافه کنید.
برای ویرایش یک مورد از دکمه ی Edit و برای حذف مواردی که به آن ها نیازی نداریم از دکمه ی Delete استفاده می کنیم. در صورتی که Trafficrate انتخاب شده در هیچ کدام از موارد هفت گانه ی Param استفاده نشده باشد، پس از تایید حذف پاک خواهد شد. در غیر این صورت می بایست متناظر با خطای اعلام شده، ابتدا TrafficRate مورد نظر را از قسمت Param اعلام شده حذف کنیم و سپس اقدام به حذف مورد نماییم.
مثال: می خواهیم TrafficRate ایجاد شده را به تمام کاربران اختصاص دهیم. در نتیجه باید این پارامتر را برای کل سرور اعمال کنیم. پس به منوی Admin و زیرمنوی Server رفته و وارد تنظیمات مربوط به Param شویم. مانند تصویر زیر:
سپس به سربرگ Param می رویم. پارامترهایی که قبلا اضافه شده را مشاهده می کنید. برای افزودن پارامتر TrafficRate مانند تصویر زیر روی کلید AddParam کلیک کنید.
از لیست کشویی ParamItemType گزینه ی Acc و از لیست مربوط به Name گزینه ی TrafficRate را انتخاب کنید. کلید Proceed را بزنید تا به مرحله بعد بروید.
در بخشEditParam گزینه ی Status را در حالت Passthroug-Yes قرار دهید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنید. گزینه ی ServiceInfo را به Bace تغییر دهید و از لیست مربوط به TrafficRate یکی از موارد ایجاد شده را انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید تا TrafficRateمورد نظر به کل کاربران اعمال شود.
حال اگر بخواهیم به عنوان مثال برای هر Visp یک TrafficRate خاص اعمال کنیم از منوی Admin و زیرمنوی Visp می توانیم با ورود به تنظیمات هر Visp و با استفاده از سربرگ Param این کار را انجام دهیم. همچنین افزودن پارامترهای مختلف را در پایین ترین سطح و به صورت جداگانه برای هر کاربر نیز می توانید اعمال کنید.