Admin > User > WebAccess
هنگامی که کاربر از طریق سایت کاربران وارد محیط کابری خود می شود می تواند وضعیت سرویس، میزان مصرف، گزارش پرداخت ها، گزارش اقساط خود و ... را مشاهده نماید. به عنوان مثل طبق شکل زیر یک کاربر وارد محیط کاربری خود شده است و اطلاعات نمایش داده شده را ملاحظه می کنید.
حال اگر نیاز باشد یوزر یا یوزرهایی، به هرکدام از قسمت های محیط کاربری خود که در شکل بالا مشاهده می کنید، دسترسی نداشته باشند می توانید از Web Access استفاده نمایید و محدودیت های لازم را اعمال نمایید.
برای تنظیم Web Access مطابق تصویر زیر عمل کنید:
برای افزودن WebAccess جدید رو دکمه Addاز نوار فوقانی کلیک کنید تا صفحه ی زیر ظاهر شود.
هرکدام از موارد فوق به شرح زیر می باشد :
Name :

یک نام به دلخواه انتخاب نمایید.

CanWebAccess :

اجازه کلی دسترسی به سایت کاربران را فعال یا غیر فعال می نماید.در صورت انتخاب Yes بقیه موارد را می توان تنظیم کرد.

SessionTimeout(Sec) :

مدت زمان مجاز (بر حسب ثانیه) که پنل کاربر در صورت عدم فعالیت به صورت غیر فعال درآمده و باید دوباره Login نماید.

ShowDailyUsage :

مشخص میکند که کاربر اجازه دیدن قسمت گزارش مصرف روزانه خود را داشته باشد.

ShowPaymentHistory :

مشخص میکند کهکاربر اجازه دیدن قسمت گزارش پرداختهای خود را داشته باشد.

ShowServiceHistory :

مشخص میکند که کاربر اجازه دیدن قسمت گزارش سرویسهای خود را داشته باشد.

ShowGiftHistory :

مشخص میکند که کاربر اجازه دیدن قسمت گزارش هدایای خود را داشته باشد.

CanActivateGift :

مشخص میکند که کاربر اجازه فعال کردن هدایای خود را داشته باشد.s

CanAbandonGift :

مشخص می کند که کاربر اجازه انصراف از فعال بودن هدیه خود را داشته باشد.باید توجه داشت که بعد از انصراف امکان فعال سازی مجددآن هدیه ممکن نمی باشد.

ShowInstallmentHistory :

مشخص میکند که کاربر اجازه دیدن قسمت گزارش اقساط خود را داشته باشد.

ShowConnectionHistory :

مشخص می کند که کاربر اجازه دیدن گزارش اتصالات را داشته باشد.

CanChangePassword :

مشخص میکند که کاربر اجازه تغییر دادن پسورد خود را داشته باشد.

CanGetEmergencyTraffic :

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به قسمت استفاده از ترافیک اضطراری را داشته باشد.

AutoWebLogin :

مشخص میکند که کاربر بعد از اولین لاگین خود به محیط کاربران، دفعات بعدی بطور خودکار بدون وارد کردن نام کاربری و پسورد خود می تواند وارد سایت کاربران شود که در صورت فعال بودن گزینه های زیر را خواهیم داشت :

AutoWebLoginDelay(Sec):

در این قسمت شما می توانید مدت زمان تاخیر(برحسب ثانیه)برای وارد شدن اتوماتیک را مشخص کنید که در این زمان کاربر می تواند لاگین خودکار را کنسل و با یک یوزر دیگری وارد سایت کاربران شود.

AutoWebLoginMode :

در این قسمت می توانید امکان لاگین خودکار را برای تمام یوزرها و یا برای یوزرهای Finish فعال نمایید.

CanPayMoney :

مشخص میکند که کاربر اجازه پرداخت مبلغ برای شارژ پنل خودش را داشته باشد.

MinPay(Rls):

حدقل هزینه ای که کابر مجاز می باشد پرداخت نماید را به ریال مشخص می کند.

ShowSendFile :

مشخص میکند که کاربر اجازه دیدن قسمت ارسال فایل را داشته باشد.

CanSendFile :

مشخص میکند که کاربر اجازه ارسال فایل را داشته باشد.

CanInvoice :

مشخص می کند که کاربر اجازه مشاهده و پرینت صورت حساب را داشته باشد.

CanActiveServiceReserve :

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به فعال کردن سرویس رزرو خود را داشته باشد.

CanBuyServiceBase :

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به قسمت خرید سرویس را داشته باشد.

CanBuyServiceExtraTraffic :

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به خرید سرویس اضافه ترافیک را داشته باشد.

CanBuyServiceExtraTime :

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به خرید سرویس اضافه زمان را داشته باشد.

CanBuyServiceIP :

مشخص می کند که کاربر اجازه دسترسی به خرید سرویس IP Static را داشته باشد.

CanBuyServiceOther :

در صورت فعال بودن این گزینه کاربر در سایت کاربران امکان انتخاب سرویس های Other تعریف شده در دلتاسیب را خواهد داشت و در ServiceOtherButtonWebTitle میتوان عنوان نمایش داده شده برای دکمه آن، در سایت کاربران را مشخص کرد. مطابق شکل زیر:

در محیط دلتاسیب :
در سایت کاربر
CanTransferCredit:

مشخص میکند که کاربر اجازه دسترسی به انتقال ترافیک به کاربر دیگری را داشته باشد که با فعال کردن این گزینه شما می توانید مقدار قابل انتقال را طبق موارد زیر مدیریت کنید .

Min Amount(MB) (in each turn):

حداقل میزان ترافیک مجاز قابل انتقال (برحسب مگابایت) در هر نوبت را مشخص می کند.

Max Amount(MB) (in each turn):

حداکثر میزان ترافیک مجاز قابل انتقال (برحسب مگابایت) در هر نوبت را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای انتقال ترافیک وجود ندارد.

Non Transferable Amount(MB) :

حداقل ترافیک کاربر که باید در پنل مشترک بماند و قابل انتقال نیست.

Yearly Count Limit :

تعداد کل دفعات مجاز برای انتقال ترافیک در سال را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای تعداد انتقال وجود ندارد.

Yearly Amount(MB) Limit:

مقدار کل ترافیک قابل انتقال مجاز (بر حسب مگابایت) در سال را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای مقدار انتقال وجود ندارد.

Monthly Count Limit:

تعداد کل دفعات مجاز برای انتقال ترافیک در ماه را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای تعداد انتقال وجود ندارد.s

Monthly Amount(MB) Limit:

مقدار کل ترافیک قابل انتقال مجاز (بر حسب مگابایت) در ماه را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای مقدار انتقال وجود ندارد.

Daily Count Limit:

تعداد کل دفعات مجاز برای انتقال ترافیک در روز را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای تعداد انتقال وجود ندارد.

Daily Amount(MB) Limit:

مقدار کل ترافیک قابل انتقال مجاز (بر حسب مگابایت) در روز را مشخص می کند. دقت شود که وارد کردن عدد صفر به این معنی است که محدودیتی برای مقدار انتقال وجود ندارد.

CanDisconnect:

مشخص می کند که کاربر بتواند از طریق سایت کاربران سرویس اینترنت خود را Disconnectکند. در شکل زیر چگونگی این مورد در سایت کاربران نشان داده شده است.

بعد از تعریف کردن آیتم های فوق و ایجادWebAccessمی توانید آنرا به عنوان Paramدر سطح Server، Visp و یا هر یوزر استفاده نمایید. به مثال زیر توجه کنید:
مثال: می خواهیم WebAccess پیش فرض با عنوان General را به کل Server اختصاص دهیم. با این کار این WebAccess برای تمام کاربران اعمال خواهد شد و در صورتی که بخواهید مثلا به یک یوزر خاص یک WebAccess دیگر اختصاص دهید باید از بخش Param مربوط به خود یوزر WebAccess مربوطه را اضافه کنید.
برای اضافه کردن Param به Server به منوی Admin و زیر منوی Server رفته و گزینه Param را باز کنید که در شکل زیر نشان داده شده است.
سپس به سربرگ Param بروید. لیستی از پارامترهایی که قبلا اضافه شده است قابل مشاهده می باشد. برای افزودن پارامتر WebAccess روی دکمه ی AddParam کلیک کنید و در قسمت ParamItemType گزینه Helper و در قسمت Name گزینه ی WebAccess را انتخاب کرده و کلید Proceed را بزنید. مانند شکل زیر:
در مرحله بعد و در بخش EditParam گزینه Status را Passthrough-Yes انتخاب کنید و در قسمت Name یک نام مناسب وارد کنید و در قسمت WebAccess یکی از مواردی را که ایجاد کرده اید انتخاب کنید. در نهایت کلید Proceed را بزنید. مانند شکل زیر: