Import User
با قابلیت Importیوزر در دلتاسیب می توان تعداد یوزر های زیادی را با اطلاعات کامل، وارد یا منتقل کرد. از مسیر Admin و زیرمنوی BatchProcess گزینه ی Import and Generate User را انتخاب کنید.
چنانچه با انتخاب این گزینه با خطای زیر رو به شدید در ترمینال مربوط به Linux دستورyum install php-mbstring را اجرا کنید.
منتظر بمانید تا بسته های مورد نیاز نصب شوند. سپس دستور service httpd restart را اجرا کنید.
در صورت عدم رفع مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید.
برای این کار نیاز می باشد از قبل فایل مورد نظر خود را در قالب .TxT ویا .CSV طبق فایل راهنما (Hint) که در صفحه Import مشخص شده است بسازید و طبق مسیر زیر Import نمایید.
بهتر است برای Import از مرورگرGoogle Chorme استفاده نمایید.
در قسمت Delimiter (جداکننده) میتوان دو حالت جداکننده Comma، Tab و یا انتخاب خود کار را فعال کرد که در فایل ایجاد شده باید با همان جداکننده انجام شده باشد.
گزینه Check File Contents برای چک کردن فایل و شناسایی خطاهای موجود در فایل ایجادی استفاده می گردد.
در قسمت Advanced دوگزینه وجود دارد که در زیر توضیح داده شده است :
Truncate extra character if exist :

با فعال بودن این گزینه در صورت وجود کاراکترهای اضافی در فایل ایجادی آنها را نادیده می گیرد و Import خواهد کرد در غیر اینصورت با خطا مواجه خواهید شد.

Ignore row on field count error :

با فعال بودن این گزینه از تفاوت بین نام ستون ها در فایل ایجادی چشم پوشی می کند.

در بخش Defult values میتوانید مشخص کنید که یوزرها بعد از Import در کدام یک از آیتم های مشخص شده قرار گیرند.
Generate user
از قابلیتGenerate user می توانید با کمک دلتاسیب اقدام به تولید یوزر بصورت یکجا و با تعداد مشخص کنید که با توجه به تصویر زیر توضیح داده شده است.
Username Order :

در این قسمت دو انتخاب دارید: حالت Random که بصورت انتخابی با فرمت مشخص شده اقدام به ساخت یوزرمی کند و حالت Sequential بصورت پی در پی و با مشخص کردن نامی بصورت Prefix با تعداد مشخص اقدام به ساخت یوزر می کند.

در حالت Random :
Number Of user :

تعداد یوزرهایی را که نیاز می باشد ساخته شود، مشخص می کند.

Username Mask :

قالب یا ساختاری که می خواهیم یوزرها با آن نام بصورت تصادفی ساخته شود مشخص میکنیم. با استفاده از #می توان اعداد را جایگزین کرد و با استفاده از $ می توان حروف a تاz را جایگزین کرد.

Password Mask :

قالب یا ساختاری که می خواهیم یوزرها با آن پسورد بصورت تصادفی ساخته شود مشخص میکنیم. با استفاده از # می توان اعداد را جایگزین کرد و با استفاده از $ می توان حروف a تا z را جایگزین کرد.

Not use Chars (UserName) :

در این قسمت کاراکتر هایی را که نمیخواهید در قسمت Username Mask ایجاد گردد را وارد کنید.

گزینه Check Input Fields فایل در دست ایجاد را بررسی می کند تا از عدم وجود خطا اطمینان پیدا کند.
در حالت Sequential:
Fix Part Of Username :

این قسمت می توان یکPrefixثابت برای یوزرهای در دست ایجاد انتخاب کرد.

Sequence From :

شروع بازه ایجاد یوزر که شامل حرف و عدد می تواند باشد را مشخص می کند.

Squence To :

پایان بازه ایجاد یوزر که شامل حرف و عدد می تواند باشد را مشخص می کند.

Password Mask :

قالب یا ساختاری که می خواهیم یوزرها با آن پسورد بصورت تصادفی ساخته شود مشخص میکنیم . با استفاده از # می توان اعداد را جایگزین کرد و با استفاده از $ می توان حروف a تا z را جایگزین کرد.

گزینه Check Input Fields فایل در دست ایجاد را بررسی می کند تا از عدم وجود خطا اطمینان پیدا کند.
در بخش Defult values میتوانید مشخص کنید که یوزرها بعد از Generate در کدام یک از آیتم های مشخص شده قرار گیرند.