Log > Security
این قسمت کلیه اطلاعات امنیتی از قبیل Stop یا Start شدن سرویس Radius و وضعیت خوانده شدن اطلاعان قفل نرم افزار و همچنین مواردی که ریسلر سعی در ایجاد تغییری دارد که مجاز به انجام آن نمی باشد را به شما نشان می دهد. طبق شکل زیر این موارد را می توانید مشاهده نمایید.
Log > Reseller & Pperators www
در این صفحه می توانید از کلیه ی ورود و خروج های ریسلرها به پنل دلتاسیب به همراه IP آنها مطلع شوید.
Log > Radius
در این صفحه آخرین Log مربوط به کلیه ی کاربران ثبت می شود و کاربرانی که با موفقیت متصل شده و یا قطع شده اند و یا به هر دلیلی موفق به اتصال نمی شوند را مشاهده می کنید.
Log > Server
لاگ مربوط به ارتباط DataBase در این صفحه ثبت می شود.
Log > Event
فعالیت هایی که دلتاسیب به طور خودکار انجام می دهد در این صفحه قابل مشاهده است. به عنوان مثال Log مربوط به گرفتن Backup و یا Start سرویس های مورد نیاز.