Online > Online Radius User
در این صفحه کلیه ی یوزرهای آنلاین را مشاهده می کنید. اطلاعاتی از قبیل لحظه ی اتصال، سرعت مصرف، حجم ارسال شده و دریافت شده در طول اتصال، IP و ... در دسترس می باشد.
در صورتی که بخواهید کاربران را به صورت تکی و یا تمام کاربران را یکجا DisConnect کنید از کلید های DisConnect User و DisConnect All User استفاده نمایید.
Online > Online Radius UserBlock
کاربرانی که به دلیل درخواست های غیرطبیعی توسط دلتاسیب Block می شوند در این صفحه قابل مشاهده هستند. با انتخاب هر یوزر و زدن کلیدUnblock می توانید یوزر را از وضعیت Block خارج کنید.
Online > Online Radius DCQueue
در این صفحه شما می توانید لیستی از یوزرهایی را ببینید که منتظر DisConnect شدن هستند یا به تعبیری صفی است برای DisConnect شدن یوزرها ، یعنی اگر زمانی تعداد یوزرها بسیار زیاد باشد و بخواهند به هر دلیلی DisConnectشوند در این لیست اضافه می گردند و دلتاسیب توسط سرویسی آنها را قطع میکند . توجه داشته باشید که شاید اغلب باصفحه ای خالی مواجه شوید که دلیل آن تشخیص سریع دلتاسیبو قطع یوزر می باشد.
Online > Online Radius UsedIP
شما می توانید مدیریت IP Pool ها را در دلتاسیب انجام دهید. شاید اغلب از این امکان استفاده نکنند. در صورت استفاده وضعیت IP ها را در این صفحه قابل مشاهده است.
Online > Online Web Reseller
لیست ریسلرهایی که به پنل خودشان Login نموده اند و در واقع در حال استفاده از پنل می باشند را نشان می دهد.
Online > Online Web User
لیست کاربرانی که به پنل کاربری خودشان در سایت کاربران Login کرده اند را نشان می دهد.
Online > Online Web IP Activity
در این صفحه شما می توانید کل آی پی هایی را که در دلتاسیب فعال هستند را مشاهده کنید و تعداد درخواست هایی که از طرف آن آی پی آمده را مشخص می کند و اگر این تعداد از یه حد مشخصی، 25درخواست در ثانیه، 120 درخواست در دقیقه، 1800 درخواست در ساعت و 7200 درخواست در روز بگذرد آن کاربر را Block خواهد کرد و برای Unblock کردن از دکمهDeleteEntryاستفاده کنید.
Online > Online URL Reporting
در این صفحه شما میتوانید در صورت فعال بودن ماژول URL Reporting ، در لحظه، کل سایت هایی را کهکاربران شما درحال دیدن هستند را مانند شکل زیر بررسی نمایید.
Online > Online User Usage
در این صفحه، وضعیت سرویس تمام یوزر ها به صورت آنلاین قابل مشاهده است. در واقع یوزر های آفلاین نیز در این صفحه قابل مشاهده هستند و منظور از استفاده آنلاین یوزر ها این است که آخرین وضعیت مصرف تمام یوزرها تا همان لحظه ثبت شده است. به بیانی دیگر در این صفحه اطلاعات مربوط به سربرگ Support> Credit Status مربوط به کاربران به صورت سرجمع و کلی نمایش داده می شود.